นายแพทย์ก้องเกียรติ  ลออวงศ์
การรักษาผมร่วง-แอบโซลูท แฮร์ คลินิก ข้อมูลเรื่องผมร่วง

รศ. ดร. พญ. รัชต์ธร ปัญจประทีป

รศ. ดร. พญ. รัชต์ธร ปัญจประทีป

อาจารย์ประจำแผนกผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) แพทย์หญิงรัชต์ธรปัญจประทีป
คุณวุฒิวท.ด. (อายุรศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2556
วท.ม. (อายุรศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพ.ศ.2550
อ.ว. (ตจวิทยา) แพทยสภาพ.ศ. 2558
พ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพ.ศ. 2546

ขอแสดงความยินดีกับคุณหมอรัชต์ธร ปัญจประทีปที่ได้รับรางวัล Platinum Follicle Award 2019 ของสมาคมISHRS ที่งานประชุม 27th World Congress Meeting กรุงเทพ 13-16 พ,ย, 2562

รางวัลสูงสุดแด่ผู้ที่มีความสามารถและมีผลงาน งานวิจัยด้านเส้นผม เก่งมากๆครับ อายุน้อยสุดของผู้ที่เคยได้รับรางวัลมา

คุณหมอรัชต์ธร ปัญจประทีป ออกตรวจที่ Absolute Hair Clinic
วันพุธ เวลา16.00-20.00น.
วันเสาร์ เวลา9.00-18.00น.
โทรนัดหมาย 0872752989, 095 927 3938
FB, line : Absolute hair clinic


EDUCATION:

2012
Visiting fellow at Dermatology, laser and vein specialists of the Carolinas, PLLC, Charlotte, North Carolina, United State

2011-2012
Fellowship in Hair Restoration Surgery (ISHRS), DHT Clinic (Dr.DamkerngPathomvanich), Bangkok, Thailand

2008- 2013
Phd. Study in skin and hair stem cell, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

2007- 2008
Clinical fellow in Laser and Dermatologic Surgery, Division of Dermatology, Department of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand

2005-2007
Diplomate and Master degree of Science in Dermatology, Division of Dermatology, Department of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

2003-2005
Internship at Nakornpathom Hospital, Nakornpathom, Thailand.

2003
Medical degree (First Class Honours), Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, ThailandQUALIFICATION

2003: Doctor of Medicine (M.D.) (First Class Honours)

2003: Certificate of Medical Licensure, Thai medical council

2004:
Certificate of Internship training

2007:
Diplomate and Master of Science in Dermatology, Chulalongkorn University, Thailand

2008:
Diplomate of Fellowship in Dermatologic Laser Surgery, Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Thailand

2012:
Diplomate of Fellowship in Hair Restoration Surgery (ISHRS)

2012:
Certificate of Visiting Fellowship in Cosmetic Dermatology, Laser Surgery and Vein Therapy, Dermatology, laser and vein specialists of the Carolinas, PLLC, Charlotte, North Carolina, United State

2013:
American board of hair restoration surgery (ABHRS)

2014:
Doctor of Philosophy Program in Dermatology, Department of Medicine, Chulalongkorn University, Thailand

 

Memberships & Affiliations:

Professional Memberships

2003 -  Memberships of The Medical Council of Thailand

2005 -  Memberships of The Dermatological Society of Thailand

2007
-  Memberships of The Thai Cosmetic Dermatology and Surgery

2010
-  Memberships of The International Society of Hair Restoration Surgery (ISHRS)

2010
-  The American Society of Dermatologic Surgery (ASDS)


2016 - Fellow membership of  International Society of Hair Restoration Surgery (ISHRS)


Publications:

1. Katlein França, Ratchathorn Panchaprateep, Antonella Tosti New Treatment Approaches to the Managment of Alopeciaใน; Katlein França, Ratchathorn Panchaprateep, Antonella Tosti บรรณาธิการ. Advances in Medicine จำนวน 65 หน้าUnited Kingdom : โรงพิมพ์Gardner Healthcare Commmunications Ltd, 2016


2. รัชต์ธร ปัญจประทีป. Common Hair Disorders ใน: ภาวิณี ฤกษ์นิมิตร บรรณาธิการ. Current Issues in Dermatology 2016กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559: 25-39.


3. รัชต์ธร ปัญจประทีป. “Approach to hair diseases” ใน :กมลแก้วกิติณรงค์ กาพล สุวรรณพิมลกุล, ชุษณา สวยกระต่ายบรรณาธิการ. Tips and Tricks in Internal Medicine กรุงเทพมหานครฯ: โรงพิมพ์ สำนักพิมพ์ตรีเทพบุ๊คโปรเสส, 2558:373-396.


4. รัชต์ธร ปัญจประทีป. Scalp dermatology “Hair Care Technique in Alopecia Patients” ใน: ภาวิณี ฤกษ์นิมิตร บรรณาธิการ.Current Issues in Dermatology 2015กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2558: 10-31.


5. รัชต์ธร ปัญจประทีป. Pearls & pitfalls in cosmetic dermatology “Common cosmetic problems” ใน: ภาวิณี ฤกษ์นิมิต บรรณาธิการ. Current Issues in Dermatology 2015กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2558: 213-219.


6. รัชต์ธร ปัญจประทีป, นภดล นพคุณ. Scalp and hair diseases ใน: มาริษา พงศ์พฤฒิพันธ์ บรรณาธิการ. Current Issues inDermatology 2014กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557: 1-22.


7. รัชต์ธร ปัญจประทีป. Hypopigmentation เรื่องของสีขาว ใน: มาริษา พงศ์พฤฒิพันธ์ บรรณาธิการ. Current Issues in Dermatology 2013กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556: 17-31.


8. รัชต์ธร ปัญจประทีป. Procedural treatment for pigmentary disorder ใน: มาริษา พงศ์พฤฒิพันธ์ บรรณาธิการ. CurrentIssues in Dermatology 2013กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556: 84-98.


9. รัชต์ธร ปัญจประทีป. Procedural Dermatology “All about hair” ใน: มาริษา พงศ์พฤฒิพันธ์ บรรณาธิการ. Current Issuesin Dermatology 2013กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556: 131-146.


10. มาริษา พงศ์พฤฒิพันธ์, รัชต์ธร ปัญจประทีป, พรทิพย์ ภูวบัณฑิตสิน. Skin Rejuvenation; How to Reverse skin Aging andTurn Back the Clock! ใน: มาริษา พงศ์พฤฒิพันธ์ บรรณาธิการ. Current Issues in Dermatology 2013 กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556: 227-246.

 

บทความวิชาการ

1. Chitvanich S, Rerknimitr P, Panchaprateep R, Pongprutthipan M, Asawanonda, Combination of non-ablative fractionalphotothermolysis and 0.1% tacrolimus ointment is efficacious for treating idiopathic guttate hypomelanosis, Journal ofDermatological Treatment 2015


2. Munavalli GS, Panchaprateep R., Cryolipolysis for Targeted Fat Reduction and Improved Appearance of the EnlargedMale Breast., Dermatol Surg. 2015

3. Panchaprateep R, Tusgate S, Munavalli GS, Noppakun N. , Fractional 1,550nm Ytterbium/Erbium fiber laser in thetreatment of lichen amyloidosis: clinical and histological study., Lasers Surg Med. 2015

4. Panchaprateep R, Tanus A, Tosti, A. Clinical, dermoscopic, and histopathologic features of body hair disorders., J AmAcad Dermatol. 2015

5. Panchaprateep R, Munavalli G., Low-fluence 585nm Q-switched Nd:YAG laser: A novel laser treatment for post-acneerythema. Lasers Surg Med. 2015

6. Rerknimitr P, Chitvanich S, Pongprutthipan M, Panchaprateep R, Asawanonda P., Non-ablative fractionalphotothermolysis in treatment of idiopathic guttate hypomelanosis. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2015

7. Panchaprateep R, Asawanonda P. , Insulin-like growth factor-1: roles in androgenetic alopecia. Exp Dermatol2014

8. Chairerg P, Tantavisut S, Tanavalee A, Tuangjaruwinai W, Panchaprateep R, Asawanonda P., Cast application of fourweeks' duration significantly affects hair length, diameter and density. J Dermatolog Treat. 2014

9. Ratchathorn Panchaprateep, MD, Damkerng Pathomvanich, MD. Use of a special handle to control depth of recipientsites in hair transplantation, Dermatol Surg. 2013

10. Vaggu Anand Kumar, MD, Damkerng Pathomvanich, MD, Ratchathorn Panchaprateep, MD, Shobit Caroli, MBBS,Kulakarn Amonpattana, MD, Oravan Pathomvanich, MD. , Hair transplantation in frontal fibrosing alopecia: a report oftwo cases., Hair Transplant Forum Int’l 2012

11. Ratchathorn Panchaprateep, MD, Damkerng Pathomvanich, MD, Anand Kumar Vaggu,MD, Kulakarn Amonpattana,MD, Oravan Pathomvanich, Does epinephrine influencepost-surgical effluvium, a pilot study?, Hair Transplant ForumInt’l 2012

 


Presentations

2007                                     
mRNA Expression of Interferon Alpha in Common Warts Treated with Topical 5% Imiquimod Cream, A Randomized, Placebo-Controlled, Double-Blind Study. The Annual Meeting of the Dermatological society of Thailand 2007.


2008                                     
Low-Fluence Q-Switched Nd:YAG (1064 nm) Laser for the Treatment of Facial Melasma in Asians. The Annual Meeting of the Dermatological society of Thailand 2008.


Management of Melasma with Low-Fluence Q-Switched Nd:YAG (1064 nm) Laser. The  2nd Annual Thailand Congress on Anti-Aging Medicine and Biomedical Technologies, Bangkok, Thailand, Junes 27-29th, 2008.


2009                                     
The Cosmetic Use in Botulinum Toxin. The Joint Conference in Medical Sciences 2009 (JCMS 09), Bangkok, Thailand, Junes 22-24th, 2009
Current  Applications in Lasers. The interhospital conference in plastic surgery 2009, Bangkok, Thailand, August 5th, 2009
Hairy Talk: Hair Follicle Stem Cells. The Dermatology Issues 2009, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Thailand, Oct 29th, 2009                            


2010                                     
Hair Follicle Stem Cells in Regenerative Medicine. The Chula Stem Cells conference 2010, Bangkok, Thailand, January 13rd, 2010


What Hot and What Not? Hair Follicle Stem Cells. The Annual Meeting of the Dermatological society of Thailand 2010, March 11th, 2010
Lecture and Workshop for Beginner and Professional: Intense pulse light and Matrix RF. Siriraj Skin Laser Surgery Lecture and Workshop for Beginner and Professional, Plaza  Athenee Bangkok Thailand, May 6-7th, 2010


A Simple Way to Isolate and Cultivate Dermal Papilla Cells from Human Scalp Hair Follicle. New Advances in Asians Hair Transplantation Workshop, June 25-27 2010, Bangkok, Thailand.
Follicular stem cell: from bench to bedside. The Hair-in-Hair out: All about hair conference, Siriraj Hospital, Mahidol University,PlazaAthenee Bangkok, Thailand, Aug 26-27th , 2010


2011
Review of hair follicle dermal cells. Presented at the first annual meeting of Asian Society of Hair restoration surgery conference 2011, Bangkok, Thailand, June 24-26th, 2011


TrichorhexisNodasa: an unusual complications and A Simple Way to Isolation and Cultivativon of Dermal Papilla Cells from Human Scalp Hair Follicle. Presented at 19st annual meeting of International Society of Hair Restoration Surgery (ISHRS) conference, Anchorage, Alaska, Sep 14-18th, 2011.


Management in androgenetic alopecia. Dermatology Issues 2011, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Thailand, Nov, 2011
Procedural treatment in alopecia areata. Dermatology Issues 2011, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Thailand, Nov, 2011


2012
Aging hair: the bald. Annual Meeting of the Dermatological society of Thailand 2012, March 5th, 2012


Vascular laser:  work shop. Annual Meeting of the Dermatological society of Thailand 2012, March 5th, 2012


The effect of William E medium as a storage solution for hair transplantation. Annual meeting of International Society of Hair Restoration Surgery (ISHRS) conference, Paradise Island, Bahamas, October 23-26th, 2012


2013
Miedical treatment in androgenetic alopecia. International Congress in Aesthetic Dermtology (ICAD), Bangkok, Thailand, January 24-  26, 2013

 


แกลเลอรี
Before -  After  Strip FUT
Before -  After  doing eyebrow transplant
Before -  After doing mustache transplant
Before -  After  doing hair transplant
Before -  After  doing eyebrow transplant


หน้าแรก | ข้อมูลเรื่องผมร่วง | การรักษาผมร่วง | เกี่ยวกับเรา | ทำไมเลือกเรา | ติดต่อ
ปรึกษาออนไลน์ | รูป | คลิปวีดีโอ | คำถามที่พบบ่อย | แผนผังเวบ | Resources
Copyright © 2009 Absolutehairclinic.com, All rights reserved., Powered by Guide Vision, Phuket