รศ.ดร.พญ.รัชต์ธร ปัญจประทีป

รศ.ดร.พญ. รัชต์ธร ปัญจประทีป

  • รองศาสตราจารย์ ประจำแผนกผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อนุมัติบัตร (ตจวิทยา) แพทยสภาพ.ศ. 2558
  • วุฒิบัตรอเมริก้นบอร์ดด้านศัลยกรรมปลูกผม รับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา Diplomate American Board of Hair Restoration Surgery, ABHRS
  • ได้รับรางวัล Plattinum Follicle Award รางวัลสูงสุดด้านการวิจัย และปลูกผมจากสมาคมหมอปลูกผมโลกนานาชาติ (ISHRS) ปี 2019
  • วท.ม. และ วท.ด. (อายุรศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี พ.ศ.2550 และ พ.ศ. 2556
  • Fellow International Society of Hair Restoration Surgery, FISHRS
  • พ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2546

ตารางออกตรวจ คุณหมอโบนัส

วันจันทร์                            —
วันอังคาร                   16.30-20.00 น.
วันพุธ                       16.30-20.00 น.
วันพฤหัสบดี                       —
วันศุกร์                               —
วันเสาร์                    14.00-19.00 น.
วันอาทิตย์                14.00-19.00 น.

ประวัติ รศ.ดร.พญ. รัชต์ธร ปัญจประทีป

การศึกษา

2012
Visiting fellow at Dermatology, laser and vein specialists of the Carolinas, PLLC, Charlotte, North Carolina, United State

2011-2012
Fellowship in Hair Restoration Surgery (ISHRS), DHT Clinic (Dr.DamkerngPathomvanich), Bangkok, Thailand

2008- 2013
Phd. Study in skin and hair stem cell, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

2007- 2008
Clinical fellow in Laser and Dermatologic Surgery, Division of Dermatology, Department of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand

2005-2007
Diplomate and Master degree of Science in Dermatology, Division of Dermatology, Department of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

2003-2005
Internship at Nakornpathom Hospital, Nakornpathom, Thailand.

2003
Medical degree (First Class Honours), Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

ประกาศนียบัตร

2003: Doctor of Medicine (M.D.) (First Class Honours)
2003: Certificate of Medical Licensure, Thai Medical Council
2004:
Certificate of Internship training
2007: 
Diplomate and Master of Science in Dermatology, Chulalongkorn University, Thailand
2008:
Diplomate of Fellowship in Dermatologic Laser Surgery, Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Thailand
2012:
Diplomate of Fellowship in Hair Restoration Surgery (ISHRS)
2012:
Certificate of Visiting Fellowship in Cosmetic Dermatology, Laser Surgery and Vein Therapy, Dermatology, laser and vein specialists of the Carolinas, PLLC, Charlotte, North Carolina, United State
2013:
American board of hair restoration surgery (ABHRS)
2014:
 Doctor of Philosophy Program in Dermatology, Department of Medicine, Chulalongkorn University, Thailand

การเป็นสมาชิกและสังกัดในองค์กรระดับโลก

2003 –  Memberships of The Medical Council of Thailand
2005 –  Memberships of The Dermatological Society of Thailand
2007
–  Memberships of The Thai Cosmetic Dermatology and Surgery
2010
–  Memberships of The International Society of Hair Restoration Surgery (ISHRS)
2010
 –  The American Society of Dermatologic Surgery (ASDS)
2016 – Fellow membership of  International Society of Hair Restoration Surgery (ISHRS)

งานตีพิมพ์ทางวิชาการ

1. Katlein França, Ratchathorn Panchaprateep, Antonella Tosti New Treatment Approaches to the Managment of Alopeciaใน; Katlein França, Ratchathorn Panchaprateep, Antonella Tosti บรรณาธิการ. Advances in Medicine จำนวน 65 หน้าUnited Kingdom : โรงพิมพ์Gardner Healthcare Commmunications Ltd, 2016

2. รัชต์ธร ปัญจประทีป. Common Hair Disorders ใน: ภาวิณี ฤกษ์นิมิตร บรรณาธิการ. Current Issues in Dermatology 2016กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559: 25-39.

3. รัชต์ธร ปัญจประทีป. “Approach to hair diseases” ใน :กมลแก้วกิติณรงค์ กาพล สุวรรณพิมลกุล, ชุษณา สวยกระต่ายบรรณาธิการ. Tips and Tricks in Internal Medicine กรุงเทพมหานครฯ: โรงพิมพ์ สำนักพิมพ์ตรีเทพบุ๊คโปรเสส, 2558:373-396.

4. รัชต์ธร ปัญจประทีป. Scalp dermatology “Hair Care Technique in Alopecia Patients” ใน: ภาวิณี ฤกษ์นิมิตร บรรณาธิการ.Current Issues in Dermatology 2015กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2558: 10-31.

5. รัชต์ธร ปัญจประทีป. Pearls & pitfalls in cosmetic dermatology “Common cosmetic problems” ใน: ภาวิณี ฤกษ์นิมิต บรรณาธิการ. Current Issues in Dermatology 2015กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2558: 213-219.

6. รัชต์ธร ปัญจประทีป, นภดล นพคุณ. Scalp and hair diseases ใน: มาริษา พงศ์พฤฒิพันธ์ บรรณาธิการ. Current Issues inDermatology 2014กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557: 1-22.

7. รัชต์ธร ปัญจประทีป. Hypopigmentation เรื่องของสีขาว ใน: มาริษา พงศ์พฤฒิพันธ์ บรรณาธิการ. Current Issues in Dermatology 2013กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556: 17-31.

8. รัชต์ธร ปัญจประทีป. Procedural treatment for pigmentary disorder ใน: มาริษา พงศ์พฤฒิพันธ์ บรรณาธิการ. CurrentIssues in Dermatology 2013กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556: 84-98.

9. รัชต์ธร ปัญจประทีป. Procedural Dermatology “All about hair” ใน: มาริษา พงศ์พฤฒิพันธ์ บรรณาธิการ. Current Issuesin Dermatology 2013กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556: 131-146.

10. มาริษา พงศ์พฤฒิพันธ์, รัชต์ธร ปัญจประทีป, พรทิพย์ ภูวบัณฑิตสิน. Skin Rejuvenation; How to Reverse skin Aging andTurn Back the Clock! ใน: มาริษา พงศ์พฤฒิพันธ์ บรรณาธิการ. Current Issues in Dermatology 2013 กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556: 227-246.

บทความวิชาการ

1. Chitvanich S, Rerknimitr P, Panchaprateep R, Pongprutthipan M, Asawanonda, Combination of non-ablative fractionalphotothermolysis and 0.1% tacrolimus ointment is efficacious for treating idiopathic guttate hypomelanosis, Journal ofDermatological Treatment 2015

2. Munavalli GS, Panchaprateep R., Cryolipolysis for Targeted Fat Reduction and Improved Appearance of the EnlargedMale Breast., Dermatol Surg. 2015

3. Panchaprateep R, Tusgate S, Munavalli GS, Noppakun N. , Fractional 1,550nm Ytterbium/Erbium fiber laser in thetreatment of lichen amyloidosis: clinical and histological study., Lasers Surg Med. 2015

4. Panchaprateep R, Tanus A, Tosti, A. Clinical, dermoscopic, and histopathologic features of body hair disorders., J AmAcad Dermatol. 2015

5. Panchaprateep R, Munavalli G., Low-fluence 585nm Q-switched Nd:YAG laser: A novel laser treatment for post-acneerythema. Lasers Surg Med. 2015

6. Rerknimitr P, Chitvanich S, Pongprutthipan M, Panchaprateep R, Asawanonda P., Non-ablative fractionalphotothermolysis in treatment of idiopathic guttate hypomelanosis. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2015

7. Panchaprateep R, Asawanonda P. , Insulin-like growth factor-1: roles in androgenetic alopecia. Exp Dermatol2014

8. Chairerg P, Tantavisut S, Tanavalee A, Tuangjaruwinai W, Panchaprateep R, Asawanonda P., Cast application of fourweeks’ duration significantly affects hair length, diameter and density. J Dermatolog Treat. 2014

9. Ratchathorn Panchaprateep, MD, Damkerng Pathomvanich, MD. Use of a special handle to control depth of recipientsites in hair transplantation, Dermatol Surg. 2013

10. Vaggu Anand Kumar, MD, Damkerng Pathomvanich, MD, Ratchathorn Panchaprateep, MD, Shobit Caroli, MBBS,Kulakarn Amonpattana, MD, Oravan Pathomvanich, MD. , Hair transplantation in frontal fibrosing alopecia: a report oftwo cases., Hair Transplant Forum Int’l 2012

11. Ratchathorn Panchaprateep, MD, Damkerng Pathomvanich, MD, Anand Kumar Vaggu,MD, Kulakarn Amonpattana,MD, Oravan Pathomvanich, Does epinephrine influencepost-surgical effluvium, a pilot study?, Hair Transplant ForumInt’l 2012

รีวิวการปลูกผมโดยคุณหมอโบนัส (รศ.ดร.พญ.รัชต์ธร ปัญจประทีป)

คุณหมอโบนัสเลือกวิธีการรักษา ปลูกผมที่เหมาะกับแต่ละคน เริ่มตั้งแต่รับคำปรึกษา หากเคสไม่หนักจะเริ่มจากการทานยา ทายาก่อน และหากเคสไหนที่ควรจะเริ่มการรักษาโดยการปลูกผม เลเซอร์ prp คุณหมอจะทำการออกแบบแนวผมใหม่ รูปแบบในการปลูกผม และการรักษา เพื่อให้มั่นใจว่าผมออกมาดูเป็นธรรมชาติ

test